Vedtægter

Vedtægter:

Navn:
Navnet er Bindslev Sogns Egnssamling
Adressen er: Skolegade 2, 9881 Bindslev
Dækningsområdet er Bindslev sogn

Formålet:
- at indsamle, registrere og opbevare lokalhistorisk materiale, som sognets beboere måtte være interesseret i at få bevaret for eftertiden.

- at fremme og styrke den almene interesse for egnens historie og medvirke til bevarelse af effekter af historisk værdi for Bindslev Sogn.

- at det indsamlede materiale registreres og opbevares betryggende og er sikret offentlig eje og adgang med fast åbningstid, dog således at SLA's regler for tilgængelighed respekteres.

Medlemmer:
Som medlem kan optages alle interesserede med tilknytning til Bindslev Sogn.

Foreninger, firmaer og institutioner optages med 1 stemme pr. medlemsskab.

Finansiering:
Egnssamlingen finansierer sine aktiviteter gennem et af generalforsamlingen fastsat medlemskontingent,(pt. kr. 50,- pr. år) indtægter fra udstillinger, udlejning og kopiering af samlingens materiale, gaver og tilskud.

Regnskabet følger kalenderåret.

Ledelse:
Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes hvert år i ´januar kvartal. Den bekendtgøres mindst 14 dage før i en lokal avis eller ved brev.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Beretning for året
2. Regnskab
3. Valg
4. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal af bestyrelse eller mindst 25% af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse med dagsorden skal varsles med 14 dages frist.

Bestyrelse:
Egnssamlingen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, disse samt 2 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 2 - henholdsvis 3 afgår efter tur. Desuden vælges 2 revisorer.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med mindst: Formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og benyttelse efter SLA's regler

Der føres protokol over alle møder og aktiviteter.

Vedtægtsændringer:
Forslag til vedtægtsændringer skal være hos bestyrelsen 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Ændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen, hvis halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst 2/3 heraf stemmer for

Skulle den ordinære generalforsamling ikke være beslutningsdygtig, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel, hvor almindelig stemmeflertal er afgørende uanset antal fremmødte medlemmer.

Egnssamlingens medlemsforhold:
Egnssamlingen er medlem af Lokalarkivet i den tidligere Hirtshals Kommune, LOkalarkivet i Nordjyllands Amt (LANA) og af Sammenslutning af Lokalarkiver (SLA) på landsplan.

Opløsning:
I tilfælde af foreningens ophør tages stilling til arkivets fremtidige organisation og drift ved forhandling mellem foreningens sidst siddende bestyrelse. Hjørring Kommune, de øvrige lokalarkiver i kommunen samt eventuelt Vendsyssel Historiske Museum.


| Svar

Nyeste kommentarer

24.11 | 17:10

Tusind tak, jeg havde det på fornemmelsen. Fra Google StreetView 😁

24.11 | 15:55

Hej. Det var i en bygning ved alderdomshjemmet, nu Smedegården, det er Nørrebro 36.

23.11 | 14:02

Hej
Jeg vil gerne vide hvor kommunekontoret for Bindslev Kommune (indtil 1970) lå i byen. Adresse og husnr.

18.10 | 12:52

Hej
Jeg har været forbi i dag men der var lukket. Det er der desværre næsten altid når vi er i området (ferier).
I har et fotoalbum jeg gerne vil have retur.